Nieuws van het front: Vitale Vakantieparken

Enkele edities geleden berichtte ik u over Onze Woudstee die erg laat van start ging met het werken aan een toekomstvisie in het kader van Vitale Vakantieparken. De oproep die werd gegeven werd gehoord en driftig ging men aan de slag. De kogel is sinds enkele weken door de kerk. Onze Woudstee kiest ook voor een toekomst als woonwijk. Helaas was niet iedereen tevreden maar dat is ook te verwachten op een park waar diverse belangen tegenover elkaar komen te staan.

Dat betekent voor Onze Woudstee ook dat ze net als Dennenhoek, Slenck & Horst en de Ceintuurbaan het traject in gaan van het realiseren van kostbare geluidswerende maatregelen. En dat terwijl niemand op deze parken last heeft van de A28. Daar waar Harderwijkers wél veel last van de A28 hebben, wordt voorlopig niets geregeld. Haagse regelgeving zorgt voor deze soms gekke en tegenstrijdige  wereld waarin wij leven.

Voor de voornoemde parken ligt een structuurvisie klaar die zal moeten leiden tot een vernieuwd bestemmingsplan. In de laatste commissievergadering voor de vakantie konden belanghebbenden bij diverse workshops alle vragen stellen die hen op het hart lagen. In het najaar spreekt de commissie Ruimte over alles wat die avond aan bod is gekomen. Houd de agenda’s daarom in de gaten.

Het heikele punt uit de structuurvisie is de verevening, door u ook aangeduid als ‘zoenoffer’. Dit betreft een bedrag dat in relatie tot de verwachte waardevermeerdering van het huis wanneer het de bestemming ‘wonen’ krijgt voldaan moet worden ten behoeve van het regionale project Vitale Vakantieparken. Hier werd onze fractie niet heel vrolijk van. Via een rondje dat ondergetekende maakte langs de mensen op die bewuste avond in juli, maakte ik op dat men de logica achter de verevening toch wel inzag. Men gaf wel aan dat als dit écht moet, om toch wat beter naar de berekende percentages per park te kijken. Daar zou veel meer maatwerk toegepast moeten zijn. Ook hoopt men dat het voldoen van de bijdrage pas hoeft te geschieden bij de verkoop van het huis. Logisch ook want men moet immers ook al flink investeren in geluidswerende maatregelen en in het voldoen aan het bouwbesluit. Dat gaat al lastig zat worden voor sommigen. En dat terwijl niemand last heeft van het verkeerslawaai.

Het is soms een gekke wereld maar ik ben erg blij dat we nu deze raadsperiode ten einde is al zover gekomen zijn. Bedenk goed dat voordat we aan deze periode begonnen dit dossier onbespreekbaar was ondanks al zijn complexe problemen.

Wordt vervolgd. En u weet, onze deur staat altijd open. Bel of mail met één van onze fractieleden en we maken een afspraak. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom!

 

Edwin Enklaar

Artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief

Voortgang Vitale Vakantieparken

vitale vakantiparkenlogo

 

10 september jongstleden werd de raad bijgepraat over de voortgang Vitale Vakantieparken. De wethouder heeft alle parken bezocht en bekeken. Er zijn gesprekken gevoerd en vertegenwoordigingen van de parken zijn uitgedaagd om een nieuwe visie op hun park te ontwikkelen. Het resulteerde in een levendige avond waar alle parken hun visie bij een stand aan de raadsleden en belangstellenden presenteerden.

De Konijnenberg, De Peperkamp zetten in op recreatie. De Dennenhoek zet in op een combinatie tussen wonen en huisvesting arbeidsmigranten. En de overige parken zetten allen in op wonen.Tot ongenoegen van Recron die het echt als gemiste kans ziet dat Harderwijk niet kan voorzien in hoogwaardige vakantieparken. Volgens hen is daar veel behoefte aan.

Verrassend was de vertegenwoordiging van bungalowpark de Ceintuurbaan die met een compleet verduurzamingsplan de toekomst glansrijk tegemoet wil treden. Slenck en Horst was er al lang in goede harmonie uit. En vraagt zich derhalve af waarom ze niet direct aan de slag kunnen.

Parken zoals Slenck en Horst en Onze Woudstee willen vooral park blijven waarop permanent gewoond mag worden. Termen als ‘dubbelbestemming’ worden door de gemeente nog niet gebezigd. Wij denken nog altijd dat dit een gunstig scenario kan zijn. Huiseigenaren kunnen met een legale status weer gaan investeren plus dat je hiermee een deur openhoudt voor recreatie in de toekomst. Ik wijs nog maar even op het Riverparc in de gemeente Zevenaar dat is omgezet van vakantiepark naar een woonwijk zonder het parkgevoel te verliezen. Zevenaar is net als Harderwijk onderdeel van de provincie Gelderland. In een volgende processtap zal het, als we tot nadere uitwerkingen overgaan, vast aan de orde gaan komen.

Tijdens de vergadering bleek dat er op sommige parken nog geen duidelijke overeenstemming over de visie bestond. We hebben gevraagd naar meer informatie over de gesprekken die zijn gevoerd op de parken om een beter inzicht te krijgen hoe de visies tot stand zijn gekomen.

De volgende stap in het proces is het beoordelen van de haalbaarheid van de gepresenteerde visies.

 

Donderdag 10 september: Vitale Vakantieparken op de agenda

raadzaal

 

Zoals u wellicht weet, is Harderwijk in december begonnen met het traject “Vitale Vakantieparken”. We zijn inmiddels negen maanden verder, er zijn gesprekken gevoerd en de gemeente gaat de raad informeren over hoe het traject tot nu toe loopt en hoe het verder gaat.

Dit gaat plaatsvinden tijdens de vergadering van de commissie Beleid Algemeen op donderdag 10 september om 19:30 uur in de raadzaal van het Stadhuis. Na de presentatie is er voor u gelegenheid om in gesprek te gaan met parkeigenaren en gemeente over de plannen die zij hebben.

Na deze gesprekken is er volop de gelegenheid om de raadsleden uw suggesties, gedachten en meningen mee te geven.

Blok dit tijdstip in uw agenda, kom langs en praat mee over Vitale Vakantieparken!

Harderwijk Anders wil VVE-fonds verlengen voor vakantieparken

4_kamers_korhoenlaan_harderwijk_239000_euros_99601655775194418

 

Regeren is vooruitzien. Dus willen wij het geld dat is gereserveerd om Verenigingen van Eigenaren in nood te helpen, blijven reserveren voor de te verwachten veranderingen op de vakantieparken in Harderwijk. De fractie zal dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 2 juli indienen.

Het fonds voor VVE’s zal per 1 januari 2016 stoppen en dus zal de €250.000 vrijvallen. Omdat er weinig vraag is geweest naar dit fonds, dreigt dit stilzwijgend te verdwijnen om anderszins ingezet te kunnen worden. In het fonds zit €250.000,-

Harderwijk Anders is zeer begaan met het lot van de huiseigenaren op vakantieparken. Deze mensen onderhandelen met andere gebruikers en gemeente over hun toekomst in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Uit die parken bereikten ons vele signalen dat er angst is om niet over de middelen te beschikken om aan de eventuele eisen te voldoen. ‘Een terechte reden om het fonds te verlengen’, vindt fractievoorzitster Gertien Koster.

Werkbezoek aan De Dennenhoek

dennenoek

Maandag 13 april was het fractieteam op vakantiepark Dennenhoek waar we rondgeleid werden door ondernemer Peter Epe. Dit bezoek legden we af in het kader van de strategienota Vitale Vakantieparken.

Vakantiepark Dennenhoek is een park waar al een tijd niemand meer in geïnvesteerd heeft. Slechts een enkeling komt er nog om vakantie te vieren. Voor de rest zitten er veel arbeidsmigranten. Dit gedeelte van het park is in handen van Peter Epe. Het overige gedeelte is bestaat uit losse kavels die in handen zijn van een aantal particuliere eigenaren.

Epe legde ons uit dat investeren in faciliteiten om het park op te waarderen als vakantiebestemming teveel investeringen vergt. Ook is het uitkopen van de particuliere eigenaren niet te doen. Hij wil geleidelijk de huisjes voor de werkers uit voornamelijk  Oostbloklanden opwaarderen en dat hij de mogelijkheid krijgt het andere gedeelte te verhuren aan mensen die anderszins een tijdelijk onderkomen zoeken. Deze kant van het park zal dan met een wal afgeschermd worden van het deel dat in particuliere handen is. Zo zullen de spanningen tussen beide groepen verminderd kunnen worden.

Wanneer de particuliere eigenaren de mogelijkheid krijgen om via bijvoorbeeld een dubbelbestemming terug in de legaliteit te komen, worden hun huizen weer verkoopbaar. Als de bestemming hierop toegespitst kan worden, ontstaat er voor alle groepen een win/win situatie en kan het park weer wat uitstraling krijgen.

Het fractieteam heeft de plannen hiervoor ingezien. We hebben geleerd dat het plan is opgesteld door zowel de particuliere eigenaren als Peter Epe. Uit beide hoeken hebben we vernomen dat de gesprekken met de gemeente positief zijn geweest. Alle groepen op het park hebben een eenduidig geluid laten horen en dat vertaald in een doordacht plan. Over de financiële, juridische en ook de politieke effecten valt nog niets te zeggen.