Raadsvergadering 29 september 2016: Over VANG en andere dingen.

 

raadzaal

Het was weer eens een rare avond. Welke avond? Nou die avond van 29 september dat de gemeenteraad vergaderde. Raar, omdat een CDA-raadslid uit wilde proberen hoe het is om wethouder te zijn en de raad als een bestuurder adviseerde over een motie. Raar, omdat een VVD-lid tijdens een stemverklaring over een door Gemeentebelang ingediende motie zich achter de inhoud daarvan schaarde maar uiteindelijk toch tegenstemde. En raar omdat de mate waarop inwoners betrokken zou gaan worden bij het onderwerp Van Afval Naar Grondstof onderhevig is aan door kaders die door lopende contracten ingegeven zijn.

Wat betekende de avond voor Harderwijk Anders?

Havenvisie

We betreurden het allereerst dat de schipper van de Prins Willem Alexander er niet is uitgekomen met het College over de winterstallingsplaats. Na de vergadering van de commissie Ruimte leek het erop dat het hospitaalschip en de wethouder op aandringen van Harderwijk Anders en de VVD tot een goed compromis gingen komen. Maar, zo bleek niet veel later, de voorgestelde plek aan de strekdam vergt een te grote investering voor een tijdsduur van slechts 2 jaar. Voor Harderwijk Anders lijkt de aangegeven plaats in de Lorentzhaven, zoals ook gesteld in de Havenvisie, een hele goede plek om tijdens de winter het schip neer te leggen maar hadden graag gezien dat er een goede overeenstemming kwam over een alternatief.

Parkeernorm kleine wooneenheden

Het college stelt voor om bij te bouwen kleine wooneenheden een parkeernorm te handhaven van 1 of 1,2 parkeerplaatsen. Nu is dat 1,8 parkeerplekken. Deze kleinere parkeernorm zie je bijna overal terug in het land en daarom moet het ook in Harderwijk. Projectontwikkelaars zien dit maar wat graag want alleen zo, stellen zij, hebben ontwikkelingen van kleine wooneenheden een grotere kans van slagen. Wie in Harderwijk zijn ogen niet in zijn broekzak heeft, ziet direct dat veel Harderwijkse woonwijken juist te weinig parkeerplekken hebben. Want 2 auto’s of meer per huishouden is geen uitzondering. Harderwijk anders is erg bang dat we ons met nieuwe bouwinitiatieven enorm in de vingers gaan snijden en op voorhand parkeerproblemen zullen scheppen. We stemden daarom tegen maar stonden hier alleen in.

Vang

VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ en behelst een routekaart naar forse vermindering van restafval per persoon per jaar. Het is een landelijk initiatief dat door gemeenten op eigen wijze ingekleurd kan worden. Heel kort door de bocht gaat het om het bewust maken van het feit dat veel zaken die we in de grijze bak kieperen eigenlijk gewoon hergebruikt hadden kunnen worden. Het aantal restafvalkilootjes ligt in Harderwijk met haar 208 kilo idioot hoog. Dus enige ambitie mag best. Maar, zo stellen wij, dat kan alleen als je inwoners van meet af aan meeneemt op zoektocht naar een goede methode om straks in 2025 nog maar 30 kilo over te houden. Nu vindt het College dat zij echt wel de inwoners betrekken maar vond ze het gedurende het debat heel moeilijk om aan te geven waar de kaders nu precies moesten liggen.

Door middel van een motie om alle taboes open te gooien en de inwoners vooral met ideeën te laten komen probeerde Harderwijk Anders de raad te overtuigen dat de ambitie geen kwestie van haastige spoed moet zijn, maar eentje van de langere adem. Juist omdat u, de inwoner, het moet doen uiteindelijk. “Nee, dat kan niet”, zei de wethouder, “we kunnen niet alles opengooien want we hebben te maken met lopende contracten enzo”. Bam. U weet nu dat er een flink aantal kaders liggen maar dat deze vooraf niet heel duidelijk zijn. Een succesvol systeem zoals bijvoorbeeld het orthodoxe inzamelingsbeleid dat de gemeente Putten hanteert is dan direct al van tafel geveegd. Een ontzettend gemiste kans want onderzoek leert dat juist de langere adem de beste resultaten op het gebied van afvalreductie oplevert. U mag meepraten maar ruimte voor dwarsdenkers en friskijkers is er kennelijk niet.

Gelukkig werd een door ons van harte ondersteund amendement van de PvdA unaniem aangenomen welke ons de mogelijkheden biedt om op meerdere sleutelmomenten in dit traject elkaar en het college nog eens stevig aan de tand te voelen over hoe we een groot draagvlak krijgen onder een nieuwe methode van afvalscheiding en inzameling.

De laatste raadsvergadering voor de zomer

hamer

Afgelopen donderdag hebben wij tijdens de laatste  raadsvergadering voor de zomer hebben onze stempel op het Harderwijks beleid kunnen drukken. Zo kregen we alle handen in de raad op elkaar om te kijken of een weekendschool kans van slagen heeft in Harderwijk.

Ook hebben we een voorstel gedaan om de bibliotheek nog wat langer van extra subsidie te voorzien. Een overbrugging zodat er door de bieb hard gewerkt kan worden aan een nieuwe toekomst. Hier vragen we wel enkele voorwaarden voor. Een gedeelte van dit geld is een zogeheten risicosubsidie. Daarmee dwingen we de bieb om alles op alles te zetten. Dit voorstel hebben we samen met het CDA in elkaar gezet en is met ruime meerderheid aangenomen.

Als laatste dienden we een voorstel in om de VVE-fonds te verlengen. Dit met het oog op de veranderingen op de vakantieparken. Nog op het laatste moment verwierven we belangrijke steun van coalitiepartners CDA en Christen Unie. Waardoor dit voorstel met een kleine meerderheid werd aangenomen. Anders denken en anders doen. Het begint zijn weerslag te krijgen in Harderwijk.

Natuurlijk is er nog heel veel te doen, maar we kunnen tevreden de zomer in. Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe!

Raadsblog Edwin Enklaar: Inkeer

ed

Er zijn nog geen twee maanden verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen of het is alweer reces. Na de raadsvergadering van 10 juli gaat de politieke stekker eruit en ergens in september gaat hij er weer in. “Wat doe ik verkeerd?” hoor ik u denken. Om u gerust te stellen: De meesten werken gewoon door en hebben net als vele anderen drie weken vakantie. Daarnaast moeten politici ook gewoon op straat kunnen zijn.

Voor mijzelf is het nuttig. De eerste paar maanden als raadslid evalueren. Nieuwe verhoudingen binnen de fractie, raad en college eens onder de loupe nemen. Dat soort dingen kun je dan op je gemak doen. Maar daar heeft u allemaal niets aan. U wilt graag weten waar u aan toe bent met dat ene bestemmingsplan of voor wat betreft de zorg waar u recht op heeft.

Het beeld van commercieel bedrijf versus overheidsinstantie zal wel altijd blijven zoals die is. Snel versus traag en inefficiënt. Het is prettig te weten dat er toch echt wel wat commercieel ingestelde figuren de raad bevolken. Snel knopen kunnen doorhakken. Aftikken en aan de slag. Dat is wat we willen als er ergens een nieuw initiatief gelanceerd wordt. De praktijk is dat zoiets eerst intern behandeld wordt.  Daarna in een commissievergadering en een raadsvergadering en vervolgens moet het nog zes weken ter inzage liggen. Het kan maar zo zijn dat er beroep tegen aangetekend wordt. Voordat je aan de slag kan, is het alweer tijd om met pensioen te gaan. Het is goed dat deze processen regelmatig tegen het licht worden gehouden.

Een gebrek aan geld en veranderende behoeften nopen tot inkeer. Het is niet meer nodig om elke neergelegde steen aan een pakket regels te toetsen. Waarom wordt er fronsend gekeken als iemand bijvoorbeeld een sportschool, theater of wat dan ook in de binnenstad wil openen? Langzaam zien we dat creativiteit beloond wordt. Gelukkig maar. Hoe vaker initiatieven beloond worden en mensen zien dat het binnen het Stadhuis ook eens gemakkelijk kan gaan, zullen drempels om zelf aan de slag te gaan lager worden. We moeten wel in gesprek blijven om eventuele slecht uitpakkende consequenties in kaart te krijgen en te voorkomen.

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van de gemeente Harderwijk.

Fietsers en het nieuwe station

station

Onlangs is de stedenbouwkundige visie op het stationsgebied door de raad vastgesteld. Het station krijgt een facelift en dit plan laat ongeveer zien hoe het station eruit gaat zien. Het gebouw en zijn faciliteiten zal een modernere uitstraling krijgen. Zo wordt het station toekomstbestendig en kan er in de verre toekomst misschien ooit nog een intercity stoppen. Hoe het plan exact vorm gaat krijgen wordt pas in het najaar duidelijk als het stationsgebied in de uitvoeringsfase komt.

In de visie is ook aandacht voor het verkeer rondom het station. Geen spoorwegovergang meer bij de Oranjelaan/Stationslaan maar een tunnel onder het station dat het verkeer heen en weer van het noorden naar het zuiden van Harderwijk brengt.

Hartstikke mooi allemaal, maar SHA vond dat er onvoldoende aandacht was voor het fietsverkeer dat vanuit Stadsweiden naar Stadsdennen pendelt. In de nieuwe situatie zouden de fietsers niet meer langs het station naar de Wilhelminalaan kunnen fietsen. In plaats daarvan zou het via een hoop bochtenwerk langs het Nassau Veluwe-college op de Badweg uitkomen.

Daarom hebben we een motie ingediend die oproept om de rechte verbinding die loopt van de Weiburglaan naar de Wilhelminalaan zoveel mogelijk te handhaven. Deze is unaniem aangenomen. De tekst van deze motie kunt u hier nalezen. In het najaar wordt de raad geïnformeerd over hoe dit in het uitvoering ingepast gaat worden.

Startershulp

kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli is de kadernota vastgesteld. De kadernota is de opmaat voor de jaarlijkse gemeentelijke begroting en hét moment voor de raad om haar wensen kenbaar te maken. In die nota schrijft het College dat het even wil stoppen met het bijvullen van het potje voor startersleningen. ‘Het geld is op en we kunnen de starters gedurende drie jaar even niet op die manier helpen’ was ongeveer het antwoord dat het college bij monde van wethouder De Jong gaf.

Voor SHA geldt dat het helpen van starters waar nodig, één van de thema’s uit het verkiezingsprogramma is. Daarom hebben we een motie gesteund waarin het College opgeroepen wordt om geld te zoeken voor nieuwe startersleningen. Voor deze motie bestond geen meerderheid. Wel heeft wethouder De Jong laten weten dat er mogelijk een rijkssubsidie voor starters bestaat. Dat zal het College nader onderzoeken. De resultaten daarvan verwachten we in het najaar.

In dezelfde vergadering hebben we steun gegeven aan een amendement dat de focus van het woningmarktonderzoek verlegt naar lokaal. Daarmee denken we op verschillende onderdelen tijd en geldwinst te boeken terwijl we ook te weten komen hoe de specifieke behoeften in Harderwijk liggen. Dat geeft kansen voor bijvoorbeeld ontwikkelingen van alternatieve woonvormen. Daarnaast zouden deze gegevens nuttig kunnen zijn voor het scheppen van slimmere startersregelingen. Voor dit amendement (=wijzigingsvoorstel) bestond wel een meerderheid.