SHA over Parkeren

houtwal

De Stadspartij Harderwijk Anders wil niet dat vergunninghouders in de binnenstad de dupe worden van het exploitatietekort Houtwal en wegvallen parkeerplekken op de boulevard. Voor de nieuw te bouwen garage Waterfront wordt gerealiseerd zijn er dan nauwelijks alternatieven voor binnenstadsbewoners Met de parkeertarieven moet daar dan ook rekening mee worden gehouden. De economische betekenis van de Binnenstad met al haar functies zoals winkelen, toerisme en horeca vindt de Stadspartij belangrijker dan de kostenberekening van de parkeervoorzieningen.  

We kennen allemaal de problemen van het parkeren van de auto. Het gehannes met de betaalautomaat. Of geen plek is als je thuiskomt. En dan het Waterfront. Tijdens de bouw zullen er parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl er nog geen bruikbare vervangende ruimte is. Met de recentere wijken is meer rekening gehouden met de auto. In de Binnenstad  is het parkeren door de opeenhoping van allerlei functies een probleem. En waar wel ruimte is, vinden we dat auto’s in deze historische omgeving niet passen. Er zijn parkeervoorzieningen in de directe omgeving, die de binnenstad kunnen faciliteren. Denk daarbij aan de Houtwal. Deze wordt echter onvoldoende benut. Voor het parkeren voor het Dolfinarium wordt op termijn een oplossing gevonden in het nieuwe Waterfront.

Voor het parkeren voor de binnenstadbewoners zijn er nu nog verschillende mogelijkheden. Voor een deel van de Binnenstadbewoners en werkers die nu op de Boulevard parkeren zal er overdekt parkeren worden gerealiseerd op het Dolfinarium eiland. Het is mooi als je onderdak staat, maar vaak zijn er geen  alternatieven en de Stadspartij Harderwijk Anders wil ook niet dat het parkeren zich verplaatst naar andere wijken. Daarom wil de Stadspartij lagere parkeertarieven voor vergunninghouders die zijn aangewezen op gebouwde parkeervoorzieningen. Bovendien vindt de Stadspartij Harderwijk Anders het oneerlijk dat voor een vergunning van een tweede auto op hetzelfde adres meer moet worden betaald. Wij vinden dat met de tarieven voor parkeren rekening moet worden gehouden met de gewenste aantallen bezoekers die we willen aantrekken om in Harderwijk te winkelen, uit te gaan eten, de horeca, bioscoop etc. en minder met de kostenberekening van de parkeervoorzieningen.

Wij gaan ervan uit dat de auto in de komende tijd een belangrijke plaats zal blijven innemen in Harderwijk, ook omdat we door de vergrijzing afhankelijker worden van de auto.  Naast  het vervoer van personen heeft de Stadspartij aandacht voor de vrachtauto, daar valt nog veel over te zeggen, denk daarbij aan het bevoorraden van winkels en het parkeren van vrachtwagens. Dat zou efficiënter en beter kunnen. Bijvoorbeeld een distributiecentrum bevoorrading binnenstad op Lorentz 3. Voor het parkeren van vrachtwagens willen wij speciale parkeerplaatsen, waarbij ook aandacht is voor vrachtauto’s met gevaarlijke lading. Zolang het RBT niet wordt ingevuld is dat een prima plek!

 

Mede dankzij onze signalen toch geen veruiming van betaald parkeren

houtwal

In Harderwijk is een paar weken geleden in en rond de binnenstad nogal wat onrust bij bewoners en middenstand ontstaan over het onzalige besluit van het college van B & W om betaald parkeren in de binnenstad te verruimen tot 22.00u waar het nu tot 18.00u is. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders heeft, met steun van fractie CDA,  het voorstel gedaan het onderwerp op de agenda te zetten van de  Commissie Ruimte. Onze fractie kon zich absoluut niet verenigen met dit besluit. Ook in de pers is de nodige – kritische – aandacht gegeven aan dit onderwerp, de politiek roerde zich. Eind vorige week liet het college weten het besluit in te trekken. Er waren “signalen ontvangen” dat er geen draagvlak voor het besluit was. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders is in elk geval blij dat ze stevig heeft bijgedragen om dat signaal af te geven.

Het verruimen van de openingstijden van de Houtwalgarage tot 22.00u gaat wel door als proef. Ook gaat het verkorten van de maximale parkeerduur op parkeerterrein Waltoren van drie uur naar één uur gaat door. De bezoekerspas gaat niet door.

 Tip

Weet iedereen dat het uitrijden van de parkeergarage Houtwal 24 uur per dag mogelijk is, dus ook als inrijden niet mogelijk is omdat de Houtwal “dicht” is?

Wel of geen ruimere openingstijden Houtwal garage? Zet 17 oktober vast in de agenda.

Zoals al eerder te lezen op onze site, heeft onze partij de nodige vraagtekens bij het plan van het college om de openingstijden van de Houtwal garage te verruimen.

Waar het college dit besluit ter kennisgeving aan wilde nemen,  vinden wij dat er toch nog even goed stil moet worden gestaan bij de plannen van het college, waarbij zowel binnenstadsondernemers als -bewoners de dupe lijken te worden. Met steun van de CDA fractie hebben wij het onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte gekregen. 17 oktober zal het onderwerp behandeld worden en kunnen belanghebbenden hun visie geven. We gaan er vanuit dat de raadszaal goed gevuld zal zijn.

 

 

Verruimen openingstijden Houtwal garage. Goed idee, of toch niet?

houtwal

Het college van Harderwijk heeft het plan opgevat om de openingstijden van de Houtwalgarage te verruimen.  Dit heeft tot gevolg dat vrij parkeren in de binnenstad na 18.00u bij de parkeermeters wordt teruggebracht tot pas vrij parkeren na 22.00u. Dit heeft nogal wat gevolgen voor bewoners, bezoekers en de horecasector. Vergunninghouders-bewoners kunnen als goedmakertje een bezoekers pas kopen.

Stadspartij Harderwijk Anders heeft hier toch wel enkele vraagtekens bij, zoals:

Waarop is precies gebaseerd dat er ’s avonds behoefte is aan meer dan 400 parkeerplaatsen als je bijna elke avond een vrijwel lege Vitringasingel ziet?

Waarop is gebaseerd dat je het tijdstip van binnenrijden in de Houtwalgarage moet zetten op tien uur in plaats van acht uur of negen uur ’s avonds? (Het uitrijden kan al 24 uur per dag) Waarom kunnen alleen vergunninghouders-bewoners een bezoekerspas kopen? Bewoners die geen auto hebben krijgen toch ook bezoek. Het gelijkheidsbeginsel moet volgens ons ook hier gelden.

Duidelijk is dat de horecaklanten de plannen ook in de portemonnee gaan voelen en dat zal de klandizie, zacht gezegd, niet bevorderen.

Onze partij is, zeker als het nut niet helder is, er geen voorstander van om de burgers en horeca-ondernemers onnodig met extra kosten op te zadelen.

Stadspartij Harderwijk Anders wil het onderwerp graag op de politieke agenda zetten en dit niet alleen maar voor ” ter kennisneming” lezen.

Het college zal wel met een wel heel goede onderbouwing van dit kosten-batenverhaal moeten komen om ons te overtuigen.