Harderwijk Anders stelt vragen over de geluidsoverlast bij de A28.

Zoals bekend zet de Harderwijk Anders zich net als de andere partijen in voor vermindering van de overlast van de A28. Het college werkt naar aanleiding hiervan met vertegenwoordigingen van de drie buurtcomités in Harderwijk aan mogelijke oplossingen.

Inmiddels is duidelijk dat Rijkswaterstaat het voorlopig niet nodig vindt om al iets te doen aan de geluidsweringen in Harderwijk. De boel is pas in 2020 afgeschreven en bovendien valt alle geluidsbelasting nog binnen de gestelde normen. Dat betekent dat het pas vanaf 2020 in Den Haag op de agenda komt kan komen. Het zegt nog niets over de prioriteit die het krijgt. Voordat Harderwijk aan de beurt is, kun je zo tien jaar verder zijn.

Dat betekent niet dat we op onze krent moeten gaan zitten. Naast het zoeken naar creatievere oplossingen kun je je ook afvragen of de modelberekeningen die uitwijzen dat Harderwijk binnen de geluidsnormen valt wel juist zijn. Zo lieten recente metingen van het RIVM zien dat er verschillen kunnen bestaan tussen geluidberekeningen en geluidmetingen. Dat zorgt voor de twijfel bij de buurtcomités over de juistheid van de berekeningen die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de geluidproductieplafonds. Om een beeld te krijgen bij de geluidbelasting liet de gemeente vorig jaar na overleg met de bewoners steekproefsgewijs op drie locaties geluidmetingen uitvoeren.

We zijn nu een jaar verder en Harderwijk Anders is erg benieuwd naar de resultaten van deze metingen en op welke wijze het college deze cijfers gaat verwerken in huidige en toekomstige projecten zoals Harderheide. Vandaar dat we schriftelijke vragen gesteld hebben.

Via deze link (pdf) te lezen.

Alle hens aan dek…

Wie met enige regelmaat langs het Zeepad bij Stadsweiden fietst, ziet daar vanaf de maand mei steeds meer vaartuigen liggen op en in de nabijheid van de vele kleine strandjes van de wijk. De watersport en het wonen nabij het water laten zich dan weer onmiskenbaar verenigen voor menig booteigenaar die op die wijze optimaal gebruik kan maken van zijn/haar voorliefde voor het dobberen op het Wolderwijd.

Lees verder

Vanuit het stadhuis: Stad als podium

Vanuit het stadhuis

Stad als podium

De discussie over stad als podium leeft in de stad. Een onderwerp wat emoties oproept omdat het gaat over keuzes die gemaakt moeten worden over een dossier wat al 15 jaar op de politieke agenda staat.

Graag wil ik u meenemen in het proces en de afwegingen die het college heeft gemaakt voor haar denkrichting. Maar de raad is het die uiteindelijk beslist!

De raad heeft de visie op podiumkunsten vastgesteld en het college de opdracht gegeven om aan de hand van deze visie personen en organisaties te vragen om concrete plannen in te dienen voor de invulling van de podiumkunsten in Harderwijk. Als tussenstap heeft de raad ook gevraagd om een conceptuitwerking met daarin de uitgangspunten voor de plannen.

Er zijn plannen ingediend en alle waardering en dank voor het vele werk wat hierin is gestopt. De twee belangrijkste planindieners waren Stichting Podia Harderwijk (Theater, Catharinakapel en Estrado) en een verbinding van 11 partijen onder de naam SAP-connectie (onder andere Cultuurkust, Stadsmuseum, Popschool, Underground, etc.).

 • Bij het indienen van de plannen is onderscheid gemaakt betreffende:
 • A onafhankelijke coördinatie en marketing
 • B podiumkunstprogrammering
 • C investeringen ten behoeve van binnen- en buitenpodiumvoorzieningen

Op grond van de visie is als doel gesteld: een toegankelijk, verrassend en laagdrempelig aanbod, waarbij wordt ingespeeld op het verlangen van de hedendaagse cultuurconsument naar onder meer sfeer en reuring.

Aan de hand van deze doelstelling is vastgesteld dat Harderwijk in haar aanbod van podiumkunsten onderscheidend kan zijn door:

 • het creatieve vermogen en kracht vanuit de stad en de vele vrijwilligers in combinatie met de stimulering van talentontwikkeling
 • bijzondere beleving te bieden en te ervaren in de mooie en historische binnen- en buitenlocaties
 • door podiumkunsten als sociaal bindmiddel en ontmoetingsplek te benutten voor iedereen
 • door te werken aan een totaalprogrammering voor de stad binnen stadsbrede thema’s.

De visie op de podiumkunsten en de conceptontwikkeling zijn beide opgesteld

in nauwe samenspraak met een brede klankbordgroep (inclusief de grote culturele subsidieontvangers) en bij de evaluatie en aanbieding van het document door onafhankelijk voorzitter Hans Esmeijer bleek dat er over het resultaat veel enthousiasme was en grote consensus over de mogelijkheden.

Belangrijkste uitgangspunten in de conceptuitwerking waren:

 • stad als sociaal bindmiddel voor en met eigen inwoners
 • gebruik vooral de historische binnenstad aan het water
 • verrassende totaalprogrammering, jaarrond en onafhankelijke coördinatie en regie
 • nauwe samenwerking met Citymarketing
 • bundel de krachten en maak gebruik van elkaars expertise
 • wees realistisch omdat de structurele middelen beperkt zijn
 • afstemming met Heerlijk Harderwijk/verhaal van de stad en evenementenbeleid en visie op een andere binnenstad
 • een goed geoutilleerd binnenpodium en een goed geoutilleerd buitenpodium die op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Al deze uitgangspunten zijn terug te vinden in het plan van de SAP-connectie en daarom heeft het college gekozen voor deze koers.

Wij zijn als college ons er terdege van bewust dat dit dossier, wat minsten 14 jaar al speelt, veel commotie oplevert omdat het zeer complex is. Het gaat om belangen van cultuurinstellingen en vrijwilligers die met weinig middelen opmerkelijke prestaties hebben geleverd. Het gaat ook om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad en dus ook met name over het positioneren van onze binnenstad om de winkeliers, de horeca, de consumenten, de bezoekers en de toeristen en alle inwoners duurzaam te laten profiteren van ons culturele podiumkunstenaanbod.

Het is nu tijd om duidelijkheid te scheppen zodat plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Duidelijkheid voor zowel de indieners van de plannen, voor de stad en ook voor de politieke en bestuurlijke koers.

De complexiteit en de gevoeligheid ligt vooral bij de gewenste theaterzaal. Willen we een zaal waar met veel passie en deskundigheid heel mooie voorstellingen zijn geprogrammeerd, maar waar de ruimtelijke beperkingen en de complexe vastgoedsituatie substantiële belemmeringen vormen. Of willen we een plan uitwerken voor een theaterzaal midden in de stad die volledig past binnen de visie en uitgangspunten van Stad als Podium en het plan van de SAP-Connectie?

Het college kiest voor een Stadstheater in het centrum en stelt voor om de

mogelijkheden van het pand van de huidige Bieb concreet uit te werken.

Een uitwerkingsplan van een zaal die:

 • de samenwerking en verbinding versterkt met de culturele partners in de stad volledig past in de programmering van de SAP-connectie winkeliers en horeca laat profiteren.
 • mogelijkheden biedt om evenementen en voorstellingen binnen en buiten te combineren
 • aantrekkelijk is voor amateurverenigingen, scholen en ondernemers.

De raad ziet net als het college dat beide plannen open einden hebben. Er moeten nog wat zaken uitgewerkt worden. De raad heeft via een breed aangenomen motie het college de opdracht gegeven om de komende maanden duidelijkheid te verschaffen over de financiële gegevens die nu nog ontbreken.

Dus de komende periode aan de slag om de raad te informeren over de kosten van exploitatie en investeringen.

Hopelijk in de volgende nieuwsbrief de resultaten van de uitwerkingsplannen van de huidige theaterzaal en een nieuwe zaal in het centrum van de stad.

Gert Jan van Noort

Vanuit de fractie

Over sport en politiek:

estafette in de fractie en de lange adem…

Van oudsher ben ik, Jack, een duursporter. Heb vele halve marathons gelopen, vier hele en draai mijn hand niet om voor een toertocht op de fiets van boven de 200 km. Sprinten daarentegen, ligt mij niet. Snelle korte acties, vlammen en klaar, dat zal nooit, zoals men tegenwoordig spreekwoordelijk zegt, ‘mijn ding’ worden.

Politiek bedrijven kan je ook zien als sport. Je verdiepen in onderwerpen, daarin geloven en goed voorbereid mee aan de slag gaan in de raad, dat lijkt op duursport. Niet populistisch sprintend gaan voor een incidenteel succesje en daarna weer naar de achtergrond. Gaan voor waar je in gelooft, daarin vastbijten en nimmer meer loslaten, dat is voor mij hoe politiek bedreven hoort te worden.

Net als bij de Olympische Spelen vergt een goed debat de nodige voorbereidingstijd. Je verdiepen in je opponenten, kijken wie je als medestanders kunt zien in je beoogde strijd, wie je tegenstanders. Daarnaast ook je eigen sterke kanten kennen en benutten, maar zeker ook je zwakke kanten herkennen en bewaken.

Neem nou het debat over ‘Een andere visie op de binnenstad. Uit een extern onderzoek is gebleken dat wil je een binnenstad bruisend en levendig houden, je een keur aan maatregelen moet treffen om dit te bereiken. Denk aan zaken als kinderopvang in het centrum, gratis parkeren, combinatie van functies in een onderneming zoals de barbershop binnen kledingwinkel De Garage. Maar bovenaan met stip, de koopzondag!

Vlak voor het zomerreces hebben we in de raad hierover gedebatteerd. Vooraf hadden wij al gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders. Bijzonder daarbij was om te merken dat alle partijen inzien dat de koopzondag een belangrijke positieve impuls is voor het behoud/herstel van ons centrum. Alleen verkiezingsbeloftes zitten een aantal partijen danig in hun eigen weg. Na 1.5 uur debatteren konden we niet anders concluderen dan dat geen van de confessionele partijen (Gemeentebelang, CDA en CU) een stap voorwaarts durfden te zetten, waardoor Harderwijk, toeristische trekpleister en centrumgemeente van de Noord-Veluwe, vooralsnog geen koopzondag krijgt.

Reden om op te geven? Nooit! Nog meer dan hiervoor willen we op zoek naar een opening en komt deze er niet op tijd, dan zal het nog meer dan de vorige periode item nr. 1 worden bij de verkiezingen in maart 2018 in Harderwijk en Hierden.

Over de verkiezingen van 2018 gesproken, we zijn nu goed halverwege deze periode. Voor Gertien aanleiding om het fractievoorzitterschap, uiteraard in goed overleg met fractie en bestuur, aan mij over te dragen. Zelf zal ze deze keuze nog wel toelichten in de komende Algemene Leden Vergadering. Voor mij een volgende fase in mijn politiek bestaan, waarbij ik naast de politieke inhoud, mij nu ook meer ga richten op de taken die bij een fractievoorzitterschap horen. Ook dat is voor mij een vorm van sport. Niet alleen willen presteren maar zeker ook anderen daarin stimuleren en faciliteren. Om zo, de sport die politiek heet en met name die van het ‘team’ Harderwijk Anders, hoog te houden.

Jack van Zundert

 

Jeugd van tegenwoordig/ Stap vooruit

Ondanks dat je in de gemeenteraad sinds de laatste verkiezingen meer jongere raadsleden ziet zitten dan in de periodes daarvoor, kan je wel zeggen dat jongeren behoorlijk onder vertegenwoordigd zijn in de Harderwijkse politiek. Ook binnen onze fractie en hele partij is dit het geval, na Babet ben ik de jongste, terwijl ik toch ook al 36 ben. En dat terwijl we met zijn allen toch vinden dat we meer jongeren binnen de partij moeten halen. De grote vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat?

Ik denk dat we de huidige structuren die we in de partij hebben los moeten laten om meer jongeren bij de lokale politiek te betrekken. Op dit moment werken we met een lidmaatschap binnen de partij, en volgens mij binnen alle partijen. Mijn stelling is dat dit afstotend werkt. Waar of niet, een (lokale) politieke partij staat vaak bekend als een stroperige discussieclub, waarbij je nu niet direct enthousiast wordt bij de gedachte om daar bij te horen. Zelf had ik die gedachte ook toen ik benaderd werd om me aan te sluiten bij SHA. Gelukkig bleek in de praktijk dat ik vooral een club energieke enthousiaste mensen aantrof. Toch heb ik ook nu nog wel eens het gevoel dat het allemaal wat efficiënter kan, al zal dat vooral liggen aan mijn eigen ongeduld.

Hoe dan wel?
Ik ben er van overtuigd dat jongeren zeker belangstelling hebben voor wat er gebeurt in hun stad, en daar ook zeker een mening over hebben. En die mening willen ze ook echt wel geven, je hoeft social media maar te checken en je vindt er meningen in overvloed. Daarbij is men wel kieskeurig over de onderwerpen waar het over gaat. Sommige zaken interesseert ze niet, andere des te meer. Het punt is dan ook dat we ze moeten betrekken op de punten waar ze een mening over hebben en daar ons voordeel mee doen. Overigens is dit iets dat wat mij betreft voor alle leeftijden geldt.

In de praktijk zie ik het als volgt: er is een kleine kern uit het fractieteam dat de onderwerpen en verantwoordelijkheden onderling verdeelt. Gekoppeld aan deze kernleden zie ik een schil van mensen (jong en oud) die op onderwerp-niveau hun mening, visie en kennis kunnen delen. Dit hoeven zeker geen partijleden te zijn, zelfs lidmaatschap van een andere partij zou voor mij geen belemmering zijn, het gaat er vooral om de beste ideeën binnen te krijgen.

De kernfractieleden worden zo maximaal gevoed vanuit de samenleving (want we zijn geworteld in de samenleving, toch?) en baseren de standpunten van de partij op deze input. Tegelijkertijd is dit een mooie structuur om bijvoorbeeld je partijprogramma op te zetten en up to date te houden. En omdat je mensen vraagt om op hun eigen interessegebied input te geven, zijn ze makkelijker te motiveren om hun steentje bij te dragen. Bijkomend effect zou zomaar kunnen zijn dat mensen (jongeren?) enthousiast worden voor de partij en dan nog lid worden ook 🙂

Uiteraard vergt dit wel een hele actieve benadering vanuit de fractie, het bestuur en de leden om deze schil van mensen aan te leggen en te onderhouden. Maar op de langere termijn geloof ik dat dit ons heel veel op kan leveren.

Zit ik er naast? Of juist niet en wil je je melden om op jouw gebied je steentje bij te dragen? Mail me vooral: tromp.gerwin@gmail.com.

Stap vooruit

Na de zomer zal ik een stapje terug doen binnen het fractieteam, ik heb besloten niet meer de rol van raadsopvolger in te vullen. Toch is de titel van dit stukje de juiste titel, aangezien dit voor het fractieteam een stapje vooruit gaat zijn. De reden dat ik stop als raadsopvolger is dat ik zelf vind dat ik de rol onvoldoende goed in kan vullen op dit moment, en dat heeft dan weer twee oorzaken. 

De eerste is dat het afgelopen jaar nogal wat verandering heeft gebracht in mijn privéleven, gelukkig heel positief. Onze dochter Gioya is in december geboren en sinds september heb ik een eigen onderneming. Beiden gaan gelukkig heel goed, maar kosten de nodige tijd. In combinatie met mijn activiteiten bij Stichting Underground Harderwijk ben ik er zoveel tijd mee kwijt dat ik merkte dat ik me niet volledig meer in kon zetten voor Harderwijk Anders als raadsopvolger. Niet zoals ik het zelf zou willen in ieder geval.

De tweede reden is dat we met stichting Underground bezig zijn met een aantal hele gave ontwikkelingen, nog aangevuld met de mooie samenwerkingen die er nu in het kader van Stad als Podium lopen. De komende periode moeten die allemaal verder ontwikkeld worden. Aangezien ik als raadsopvolger in de commissie samenleving zat, begon dit wat te schuren op gebied van belangenverstrengeling. Het heeft zeker nooit daadwerkelijk tot een probleem geleid, maar vooruit kijkend kan ik niet uitsluiten dat er in de raad dossiers langs gaan komen die betrekking hebben op mijn activiteiten voor stichting Underground. Het is daarom verstandig om niet in de positie te komen waarbij men kan denken aan belangenverstrengeling.

 

Waarom is dit een stap vooruit? 
Vooral omdat Henk Motshagen mij gaat vervangen als raadsopvolger. Met al zijn ervaring, kennis en kunde wordt het daar alleen maar beter schat ik zo in. Verder is het niet zo dat ik niks meer zal doen voor de partij, ik zal me vooral meer focussen op zaken die beter te combineren zijn met mijn andere activiteiten. Uiteraard zal ik op de gebieden waar ik wat van vind en weet mijn input geven en zo wellicht al in de structuur kan meedraaien die ik voorstel in mijn stuk elders in de Nieuwsbrief. Daarnaast zal ik me rondom communicatie, en verkiezingsprogramma in gaan zetten voor Harderwijk Anders.

Jullie zijn nog niet van me af! 🙂

Gerwin Tromp