Nieuws van het front: Vitale Vakantieparken

Enkele edities geleden berichtte ik u over Onze Woudstee die erg laat van start ging met het werken aan een toekomstvisie in het kader van Vitale Vakantieparken. De oproep die werd gegeven werd gehoord en driftig ging men aan de slag. De kogel is sinds enkele weken door de kerk. Onze Woudstee kiest ook voor een toekomst als woonwijk. Helaas was niet iedereen tevreden maar dat is ook te verwachten op een park waar diverse belangen tegenover elkaar komen te staan.

Dat betekent voor Onze Woudstee ook dat ze net als Dennenhoek, Slenck & Horst en de Ceintuurbaan het traject in gaan van het realiseren van kostbare geluidswerende maatregelen. En dat terwijl niemand op deze parken last heeft van de A28. Daar waar Harderwijkers wél veel last van de A28 hebben, wordt voorlopig niets geregeld. Haagse regelgeving zorgt voor deze soms gekke en tegenstrijdige  wereld waarin wij leven.

Voor de voornoemde parken ligt een structuurvisie klaar die zal moeten leiden tot een vernieuwd bestemmingsplan. In de laatste commissievergadering voor de vakantie konden belanghebbenden bij diverse workshops alle vragen stellen die hen op het hart lagen. In het najaar spreekt de commissie Ruimte over alles wat die avond aan bod is gekomen. Houd de agenda’s daarom in de gaten.

Het heikele punt uit de structuurvisie is de verevening, door u ook aangeduid als ‘zoenoffer’. Dit betreft een bedrag dat in relatie tot de verwachte waardevermeerdering van het huis wanneer het de bestemming ‘wonen’ krijgt voldaan moet worden ten behoeve van het regionale project Vitale Vakantieparken. Hier werd onze fractie niet heel vrolijk van. Via een rondje dat ondergetekende maakte langs de mensen op die bewuste avond in juli, maakte ik op dat men de logica achter de verevening toch wel inzag. Men gaf wel aan dat als dit écht moet, om toch wat beter naar de berekende percentages per park te kijken. Daar zou veel meer maatwerk toegepast moeten zijn. Ook hoopt men dat het voldoen van de bijdrage pas hoeft te geschieden bij de verkoop van het huis. Logisch ook want men moet immers ook al flink investeren in geluidswerende maatregelen en in het voldoen aan het bouwbesluit. Dat gaat al lastig zat worden voor sommigen. En dat terwijl niemand last heeft van het verkeerslawaai.

Het is soms een gekke wereld maar ik ben erg blij dat we nu deze raadsperiode ten einde is al zover gekomen zijn. Bedenk goed dat voordat we aan deze periode begonnen dit dossier onbespreekbaar was ondanks al zijn complexe problemen.

Wordt vervolgd. En u weet, onze deur staat altijd open. Bel of mail met één van onze fractieleden en we maken een afspraak. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom!

 

Edwin Enklaar

Artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief

Vanuit het stadhuis – door Gert Jan van Noort

Zomertour 2017

Voor de vierde keer dit jaar tijdens de zomervakantie weer veel werkbezoeken en gesprekken met organisaties, instellingen en inwoners van onze stad. Ik noem dat mijn Zomertour en samen met medewerkers en/of collega’s op bezoek naar die plekken en locaties waar onderwerpen vanuit mijn portefeuille spelen en waar ik in deze periode meer tijd heb om het over de inhoud te hebben en interessante mensen te ontmoeten. Vooral om inspiratie op te doen en aandachtspunten te bespreken. We willen vooral niet meer vanuit het stadhuis de stad besturen, maar naar buiten gaan en daar de kennis opdoen voor ons beleid. Ook horen en zien wat er op de werkvloer gebeurt en gaat het in de uitvoering wel zo als we het bedoeld hebben. Het was weer een zeer leerzame tour met veel opgedane ervaringen.

Deze zomer veel diverse bezoeken. Ik noem onder andere: de Popschool, het in aanbouw zijnde Marius van Dokkum museum, gezondheidscentrum de Berekuyl, op pad met de wijkbeheerders en de boswachters, het CJG, ons team van handhaving en toezicht, de terrassen op de boulevard en in de stad, Plantagepark, The Mess, het sociaal team, Huttenfeest, koffiedrinken en in gesprek met mensen vanuit Thuishuis, Vluchtelingenwerk, etc.

Maar ik wil twee bezoeken er even uitlichten. Bezoeken die mij aan het hart liggen omdat ze gaan over kwetsbare mensen waar we als sociale stad extra aandacht voor hebben.

Vanuit de regio zijn we als gemeente trekker voor het beleidsonderwerp maatschappelijke zorg. Hieronder vallen de mensen die beschermd wonen en/of een beroep doen op de maatschappelijke opvang. Wat we graag willen is dat iedereen meedoet en zinvol de dag kan doorbrengen. Wel maatwerk vanuit zoveel mogelijk eigen kracht en steun van het eigen netwerk.

Als centrumgemeente maatschappelijke opvang van de regio verzorgen wij dag- en nachtopvang via Iriszorg en de Ontmoeting en is Tactus actief op het terrein van de verslavingszorg. Veel dagactiviteiten en dagbestedingen vanuit een aantal organisaties en zorgaanbieders in de stad om mensen zoveel mogelijk een plek te geven in de Harderwijker samenleving.

Maar deze keer ook eropuit in de regio. In Oldebroek een mooi project vanuit de 7 Heuvels. In hun eigen tempo en vanuit hun eigen kwaliteiten samen aan de slag om een restaurant te exploiteren en kleine evenementen te organiseren. In Elburg wordt door EBC huisvesting aangeboden aan mensen die vanuit de nachtopvang weer een plek proberen te krijgen in de maatschappij. In Nunspeet de proeftuin Eperweg waarbij verschillende ketenpartners de handen ineen hebben geslagen om mensen met begeleiding te laten wonen. Woonzorgnet is een organisatie die zich inzet voor verslaafden en in Nunspeet via een stappenplan aan de slag gaat om “jezelf te zijn”. Vier verschillende verhalen om kwetsbare mensen weer kansen te geven in onze regio. Dat kunnen ze niet alleen, samen met ons allen vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving.

Ook meegelopen met de medewerkers van COA bij AZC – Harderwijk. Een bijzondere en leerzame ervaring voor mij en de ambtenaar die namens de gemeente contactpersoon is (Emily) en de schakel  vanuit Platform Welkom Vluchtelingenwerk Harderwijk (Kimberley).

Tijdens de intake is het confronterend als je beseft dat je vluchtelingen die in een procedure zitten in een vreemde leefomgeving moet wijzen naar een woonunit, linnengoed moet uitdelen en moet laten weten hoe ze in de stad komen en in het dichtstbijzijnde winkelcentrum. Op de foto kunt u zien dat ik samen met de tolk deze info over de omgeving probeer uit te leggen. Ze zijn volledig afhankelijk van de aanwijzingen en informatie die ze op dat moment krijgen. Wel mooi dat er al activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Bijvoorbeeld knutselen voor kinderen waar ze heel enthousiast aan meedoen en waarbij opvalt dat de kinderen al zo snel de Nederlandse taal kennen en leren. Ze kijken al uit naar de eerste schooldag na de vakantie om weer in een veilige omgeving naar school te gaan.

Tijdens het begeleidingsgesprek met een Syrische mevrouw die een vergunning tot verblijf had gekregen besef je dat naast de rechten er ook plichten zitten aan de verleende status. Inburgering en leren van de taal hebben prioriteit en moet via een lening opgepakt worden. Deze mevrouw was zelf al aan de slag en staat te popelen om de examens met succes af te ronden. Ze moet binnenkort naar Sliedrecht toe en een plek zien te verwerven in het leven van alle dag.

Op uitnodiging van twee jonge ouders uit Syrië thee gedronken in de unit waar zij verblijven. Samen met hun baby van zes maanden verkennen zij onze stad en wisten te vertellen dat ze zich zeer welkom voelen. Strandeiland, de binnenstad en de bossen in de omgeving vinden zij heel erg mooi en daar genieten zij van. Ook lieten ze ons foto’s zien van de kleine. Dan opeens de rauwe werkelijkheid en het verhaal achter hun situatie. Vanuit Libanon met een grote rubberboot over de Middellandse zee naar Europa. Een foto komt langs met honderden mensen die samengeklonterd zitten en daartussen de moeder en in haar armen de kleine baby met een rood zwemvestje. De baby die tegenover ons rust in de armen van haar moeder waar wij in gesprek mee zijn…

 

Gert Jan van Noort

Harderwijk Anders blij met komst van “Village People”

Het is vandaag coming-out dag of kom-uit-de-kast-dag.  Uit onderzoek van Movisie in 2014 is gebleken dat de sociale veiligheid van LHBT leerlingen wordt belet door homofobie, transfobie en bijbehorende (voor)oordelen.

Slechts 5% van de 12-16 jarige scholieren van het voortgezet onderwijs denkt dat homoseksuele jongeren op school tegen iedereen zouden kunnen zeggen dat ze homoseksueel zijn. Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat tolerantie ten aanzien van LHBT nog niet vanzelfsprekend is.

Harderwijk Anders heeft een paar jaar geleden samen met de VVD een motie ingediend waarin we het college vroegen om voortaan op 11 oktober de zogenaamde Regenboogvlag te hijsen voor het stadhuis. Alleen Gemeentebelang stemde destijds tegen het voorstel en de vlag wordt dan ook sinds 2014 gehesen. Maar dat is niet genoeg.

Een paar weken geleden hebben de VVD, D66 en Harderwijk Anders een motie ingediend waarin deze partijen het college van burgemeester en wethouders verzochten om de voorlichting op scholen op het gebied van LHBT op te pakken en daarmee de sociale veiligheid en acceptatie van LHBT leerlingen binnen de gemeente Harderwijk te bevorderen. Deze motie werd aangenomen en de gemeente gaat er dan ook mee aan de slag.

Ook was Harderwijk Anders voorstander van het zogenaamde gaybrapad, een voorstel van de VVD. Met zo’n gaybrapad geef je als gemeente een positief signaal, een steuntje in de rug van de homogemeenschap. Helaas haalde dit voorstel het niet.

Harderwijk Anders is blij met en enthousiast over een nieuw initiatief in Harderwijk, genaamd “Village People”. Dit is een groep LHBT-ers die, met financiële steun van de gemeente Harderwijk (!),  film-, dans- en thema-avonden organiseert en daarmee LHBT-ers van alle culturen uit Harderwijk en de regio bij elkaar brengt. Harderwijk Anders vindt dit een prachtig initiatief. Het eerste feest staat gepland op 28 oktober en wordt gehouden in de voormalige officiersmess. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Raadsvergadering 29 september 2016: Over VANG en andere dingen.

 

raadzaal

Het was weer eens een rare avond. Welke avond? Nou die avond van 29 september dat de gemeenteraad vergaderde. Raar, omdat een CDA-raadslid uit wilde proberen hoe het is om wethouder te zijn en de raad als een bestuurder adviseerde over een motie. Raar, omdat een VVD-lid tijdens een stemverklaring over een door Gemeentebelang ingediende motie zich achter de inhoud daarvan schaarde maar uiteindelijk toch tegenstemde. En raar omdat de mate waarop inwoners betrokken zou gaan worden bij het onderwerp Van Afval Naar Grondstof onderhevig is aan door kaders die door lopende contracten ingegeven zijn.

Wat betekende de avond voor Harderwijk Anders?

Havenvisie

We betreurden het allereerst dat de schipper van de Prins Willem Alexander er niet is uitgekomen met het College over de winterstallingsplaats. Na de vergadering van de commissie Ruimte leek het erop dat het hospitaalschip en de wethouder op aandringen van Harderwijk Anders en de VVD tot een goed compromis gingen komen. Maar, zo bleek niet veel later, de voorgestelde plek aan de strekdam vergt een te grote investering voor een tijdsduur van slechts 2 jaar. Voor Harderwijk Anders lijkt de aangegeven plaats in de Lorentzhaven, zoals ook gesteld in de Havenvisie, een hele goede plek om tijdens de winter het schip neer te leggen maar hadden graag gezien dat er een goede overeenstemming kwam over een alternatief.

Parkeernorm kleine wooneenheden

Het college stelt voor om bij te bouwen kleine wooneenheden een parkeernorm te handhaven van 1 of 1,2 parkeerplaatsen. Nu is dat 1,8 parkeerplekken. Deze kleinere parkeernorm zie je bijna overal terug in het land en daarom moet het ook in Harderwijk. Projectontwikkelaars zien dit maar wat graag want alleen zo, stellen zij, hebben ontwikkelingen van kleine wooneenheden een grotere kans van slagen. Wie in Harderwijk zijn ogen niet in zijn broekzak heeft, ziet direct dat veel Harderwijkse woonwijken juist te weinig parkeerplekken hebben. Want 2 auto’s of meer per huishouden is geen uitzondering. Harderwijk anders is erg bang dat we ons met nieuwe bouwinitiatieven enorm in de vingers gaan snijden en op voorhand parkeerproblemen zullen scheppen. We stemden daarom tegen maar stonden hier alleen in.

Vang

VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ en behelst een routekaart naar forse vermindering van restafval per persoon per jaar. Het is een landelijk initiatief dat door gemeenten op eigen wijze ingekleurd kan worden. Heel kort door de bocht gaat het om het bewust maken van het feit dat veel zaken die we in de grijze bak kieperen eigenlijk gewoon hergebruikt hadden kunnen worden. Het aantal restafvalkilootjes ligt in Harderwijk met haar 208 kilo idioot hoog. Dus enige ambitie mag best. Maar, zo stellen wij, dat kan alleen als je inwoners van meet af aan meeneemt op zoektocht naar een goede methode om straks in 2025 nog maar 30 kilo over te houden. Nu vindt het College dat zij echt wel de inwoners betrekken maar vond ze het gedurende het debat heel moeilijk om aan te geven waar de kaders nu precies moesten liggen.

Door middel van een motie om alle taboes open te gooien en de inwoners vooral met ideeën te laten komen probeerde Harderwijk Anders de raad te overtuigen dat de ambitie geen kwestie van haastige spoed moet zijn, maar eentje van de langere adem. Juist omdat u, de inwoner, het moet doen uiteindelijk. “Nee, dat kan niet”, zei de wethouder, “we kunnen niet alles opengooien want we hebben te maken met lopende contracten enzo”. Bam. U weet nu dat er een flink aantal kaders liggen maar dat deze vooraf niet heel duidelijk zijn. Een succesvol systeem zoals bijvoorbeeld het orthodoxe inzamelingsbeleid dat de gemeente Putten hanteert is dan direct al van tafel geveegd. Een ontzettend gemiste kans want onderzoek leert dat juist de langere adem de beste resultaten op het gebied van afvalreductie oplevert. U mag meepraten maar ruimte voor dwarsdenkers en friskijkers is er kennelijk niet.

Gelukkig werd een door ons van harte ondersteund amendement van de PvdA unaniem aangenomen welke ons de mogelijkheden biedt om op meerdere sleutelmomenten in dit traject elkaar en het college nog eens stevig aan de tand te voelen over hoe we een groot draagvlak krijgen onder een nieuwe methode van afvalscheiding en inzameling.

Harderwijk Anders stelt vragen over het Waterfront

149

Het project Waterfront is in volle gang. De woningen die tot nu toe gebouwd worden zijn, verkocht. Het gaat vrij goed met dat verdraaide monsterproject waar Harderwijk zich in 2005 stortte. Op dit ogenblik zijn we tien jaar verder en komt het er echt op aan. Nu moet het ingestoken geld terugverdiend worden. Hoe jammer is het dan dat de aannemer deze spanning niet aanvoelt en toekomstige bewoners in het duister laat als het gaat om vertragingen in de aangekochte woningen?

Ineens werd de oplevering een aantal maanden uitgesteld. En dat hoor je dan via via. Niet van de aannemer zelf. Daar zit je dan. Met je oude huis, tussenwoning met alle overbruggingskredieten in de maag. We konden ons goed voorstellen dat onze toekomstige bewoners daar zuur over zijn.

We doen er als gemeente alles aan om het Waterfront zo goed en efficiënt te laten verlopen. Bloed zweet en tranen zitten erin. En ja, er is van alles misgegaan. Maar dat is ook geadresseerd en weer goed opgepakt. De reputatie die het Waterfront nu heeft is een gevolg van die aanpak. Reputatieschade veroorzaakt door marktpartijen kunnen we ons dan ook niet veroorloven.

Vandaar dat Harderwijk Anders het college vragen heeft gesteld over wat de doen met de situatie van deze huizenkopers en wat te doen met de eventuele reputatieschade. Harderwijk Anders vraagt of een onafhankelijk kopersbegeleider een idee is om een start te maken met het hernieuwen van het vertrouwen.

U kunt de vragen hier als pdf te lezen.