Nieuws van het front: Vitale Vakantieparken

Enkele edities geleden berichtte ik u over Onze Woudstee die erg laat van start ging met het werken aan een toekomstvisie in het kader van Vitale Vakantieparken. De oproep die werd gegeven werd gehoord en driftig ging men aan de slag. De kogel is sinds enkele weken door de kerk. Onze Woudstee kiest ook voor een toekomst als woonwijk. Helaas was niet iedereen tevreden maar dat is ook te verwachten op een park waar diverse belangen tegenover elkaar komen te staan.

Dat betekent voor Onze Woudstee ook dat ze net als Dennenhoek, Slenck & Horst en de Ceintuurbaan het traject in gaan van het realiseren van kostbare geluidswerende maatregelen. En dat terwijl niemand op deze parken last heeft van de A28. Daar waar Harderwijkers wél veel last van de A28 hebben, wordt voorlopig niets geregeld. Haagse regelgeving zorgt voor deze soms gekke en tegenstrijdige  wereld waarin wij leven.

Voor de voornoemde parken ligt een structuurvisie klaar die zal moeten leiden tot een vernieuwd bestemmingsplan. In de laatste commissievergadering voor de vakantie konden belanghebbenden bij diverse workshops alle vragen stellen die hen op het hart lagen. In het najaar spreekt de commissie Ruimte over alles wat die avond aan bod is gekomen. Houd de agenda’s daarom in de gaten.

Het heikele punt uit de structuurvisie is de verevening, door u ook aangeduid als ‘zoenoffer’. Dit betreft een bedrag dat in relatie tot de verwachte waardevermeerdering van het huis wanneer het de bestemming ‘wonen’ krijgt voldaan moet worden ten behoeve van het regionale project Vitale Vakantieparken. Hier werd onze fractie niet heel vrolijk van. Via een rondje dat ondergetekende maakte langs de mensen op die bewuste avond in juli, maakte ik op dat men de logica achter de verevening toch wel inzag. Men gaf wel aan dat als dit écht moet, om toch wat beter naar de berekende percentages per park te kijken. Daar zou veel meer maatwerk toegepast moeten zijn. Ook hoopt men dat het voldoen van de bijdrage pas hoeft te geschieden bij de verkoop van het huis. Logisch ook want men moet immers ook al flink investeren in geluidswerende maatregelen en in het voldoen aan het bouwbesluit. Dat gaat al lastig zat worden voor sommigen. En dat terwijl niemand last heeft van het verkeerslawaai.

Het is soms een gekke wereld maar ik ben erg blij dat we nu deze raadsperiode ten einde is al zover gekomen zijn. Bedenk goed dat voordat we aan deze periode begonnen dit dossier onbespreekbaar was ondanks al zijn complexe problemen.

Wordt vervolgd. En u weet, onze deur staat altijd open. Bel of mail met één van onze fractieleden en we maken een afspraak. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom!

 

Edwin Enklaar

Artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief

Van de voorzitter – door Hans Alfons

Er wordt momenteel op diverse fronten hard gewerkt aan de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De communicatie-, programma- en kiescommissie, hebben ook in de zomermaanden doorgewerkt en de resultaten zijn er dan ook naar.

Bij het lezen van de Nieuwsbrief staan we net voor of heeft het campagneteam net ‘Pizza en Politics’ achter de rug (9 september). Een zeer creatief team, dat een uitdagend campagneplan heeft opgesteld. Veel leuke en unieke ideeën, zoals het op 5 september aanbieden van een volledig ingerichte duurzaamheidskoffer, aangeboden aan de wethouder duurzaamheid. Dit was georganiseerd omdat het toen in Nederland de dag van de duurzaamheid was. Jammer dat ik het hier niet met jullie kan delen, maar gedurende het traject naar de verkiezingen zal Harderwijk kennismaken met dit plan. In deze Nieuwsbrief komt Gertien Koster hier nog op terug.

Wij zijn in de afgelopen jaren in verschillende wijken van onze stad geweest en hebben daar met de wijkbewoners gesproken. Tevens worden er door het fractieteam regelmatig werkbezoeken afgelegd bij bedrijven, verenigingen en instellingen. Wij hechten heel veel waarde aan deze contactmomenten, want onze partij komt immers op voor hun belangen in de Gemeenteraad en we gebruiken dit als input voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma staat in de steigers en zal de komende tijd nog worden aangevuld en fijn geslepen. Hiervoor hebben Henk Vermeer en Gerwin te Pas voor “Pizza en Politics” een aantal belangrijke onderwerpen uit het verkiezingsprogramma gekozen, om deze in diverse sessies te gaan bediscussiëren met de aanwezige Harderwijkers.

De kandidaat raadsleden gaan de komende weken de wijken in om een aantal standpunten aan de wijkbewoners voor te leggen en zo mogelijk punten voor ons programma op te halen. In de komende ledenvergadering op dinsdag 24 oktober zal het conceptprogramma worden gepresenteerd waarbij de trekkers van het programma of van een bepaald thema motiveren waarom zij deze punten in het programma hebben opgenomen en hoe zij denken deze te kunnen realiseren in de komende raadsperiode(n). De leden kunnen door middel van wijzigingsvoorstellen het programma aanpassen. In de ledenvergadering van dinsdag 12 december zal het programma definitief worden vastgesteld.

De Kiescommissie is druk bezig met het spreken van de kandidaat raadsleden en hopen eind september/begin oktober, een conceptlijst aan het bestuur aan te kunnen bieden. In de maand november zullen de kandidaat raadsleden door mij in een persoonlijk gesprek op de hoogte worden gesteld van hun positie op de kieslijst. Tijdens de Ledenvergadering van dinsdag 12 december zullen de kandidaat raadsleden zich in een pitch aan de leden voorstellen. Zij kunnen in deze pitch ook aangeven, wat zij vinden van hun positie op de kieslijst. Uiteindelijk is het aan de Algemene Ledenvergadering om de lijst vast te stellen.

Politiek heeft onze fractie een moeilijk maar moedig besluit genomen. In ons partijprogramma staat dat wij voor een theater op de locatie van de (oude) bibliotheek aan de Academiestraat zijn. Het college had hiervoor ook een voorstel bij de Raad voorgelegd. Omdat binnen de coalitiepartijen er verschillende opties nog openstonden zou er na ruim 15 jaar weer geen besluit worden genomen. Moedig vind ik de stap om met de 4 coalitiepartijen toch tot een compromis te komen, waarbij al de partijen veel water bij de wijn hebben gedaan, om een eind te maken aan een soap die al veel te lang heeft geduurd.

De komende Ledenvergadering zullen nog twee zaken worden voorgelegd. Als eerste wil het bestuur duidelijkheid scheppen over de naamvoering van de partij. In het verleden heeft het bestuur aangegeven dat de doopnaam van de partij was ‘Stadspartij Harderwijk Anders’ (staat bovenaan op de kieslijst) en de roepnaam ‘Harderwijk Anders’ (wordt in de Raad gebruikt). In de lokale pers worden de namen door elkaar gebruikt. Hier wil het bestuur een eind aan maken en zal de komende Ledenvergadering met een voorstel komen. Hiervoor zullen mogelijk de statuten dienen te werden veranderd en daar is een besluit van de ALV voor nodig.

Als tweede zal het bestuur met een voorstel komen om de lijsttrekker te kiezen. Dit ligt meer in het verlengde met het tijdstip dat het bestuur voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 start met de selectie van een kandidaat wethouder. Die selectie zal al ongeveer een jaar voor de selectie voor de kieslijst plaats vinden en dan is het logisch dat de kandidaat wethouder lijsttrekker wordt.

 

Hans Alfons

 

 

 

 

 

 

Vanuit het stadhuis – door Gert Jan van Noort

Zomertour 2017

Voor de vierde keer dit jaar tijdens de zomervakantie weer veel werkbezoeken en gesprekken met organisaties, instellingen en inwoners van onze stad. Ik noem dat mijn Zomertour en samen met medewerkers en/of collega’s op bezoek naar die plekken en locaties waar onderwerpen vanuit mijn portefeuille spelen en waar ik in deze periode meer tijd heb om het over de inhoud te hebben en interessante mensen te ontmoeten. Vooral om inspiratie op te doen en aandachtspunten te bespreken. We willen vooral niet meer vanuit het stadhuis de stad besturen, maar naar buiten gaan en daar de kennis opdoen voor ons beleid. Ook horen en zien wat er op de werkvloer gebeurt en gaat het in de uitvoering wel zo als we het bedoeld hebben. Het was weer een zeer leerzame tour met veel opgedane ervaringen.

Deze zomer veel diverse bezoeken. Ik noem onder andere: de Popschool, het in aanbouw zijnde Marius van Dokkum museum, gezondheidscentrum de Berekuyl, op pad met de wijkbeheerders en de boswachters, het CJG, ons team van handhaving en toezicht, de terrassen op de boulevard en in de stad, Plantagepark, The Mess, het sociaal team, Huttenfeest, koffiedrinken en in gesprek met mensen vanuit Thuishuis, Vluchtelingenwerk, etc.

Maar ik wil twee bezoeken er even uitlichten. Bezoeken die mij aan het hart liggen omdat ze gaan over kwetsbare mensen waar we als sociale stad extra aandacht voor hebben.

Vanuit de regio zijn we als gemeente trekker voor het beleidsonderwerp maatschappelijke zorg. Hieronder vallen de mensen die beschermd wonen en/of een beroep doen op de maatschappelijke opvang. Wat we graag willen is dat iedereen meedoet en zinvol de dag kan doorbrengen. Wel maatwerk vanuit zoveel mogelijk eigen kracht en steun van het eigen netwerk.

Als centrumgemeente maatschappelijke opvang van de regio verzorgen wij dag- en nachtopvang via Iriszorg en de Ontmoeting en is Tactus actief op het terrein van de verslavingszorg. Veel dagactiviteiten en dagbestedingen vanuit een aantal organisaties en zorgaanbieders in de stad om mensen zoveel mogelijk een plek te geven in de Harderwijker samenleving.

Maar deze keer ook eropuit in de regio. In Oldebroek een mooi project vanuit de 7 Heuvels. In hun eigen tempo en vanuit hun eigen kwaliteiten samen aan de slag om een restaurant te exploiteren en kleine evenementen te organiseren. In Elburg wordt door EBC huisvesting aangeboden aan mensen die vanuit de nachtopvang weer een plek proberen te krijgen in de maatschappij. In Nunspeet de proeftuin Eperweg waarbij verschillende ketenpartners de handen ineen hebben geslagen om mensen met begeleiding te laten wonen. Woonzorgnet is een organisatie die zich inzet voor verslaafden en in Nunspeet via een stappenplan aan de slag gaat om “jezelf te zijn”. Vier verschillende verhalen om kwetsbare mensen weer kansen te geven in onze regio. Dat kunnen ze niet alleen, samen met ons allen vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving.

Ook meegelopen met de medewerkers van COA bij AZC – Harderwijk. Een bijzondere en leerzame ervaring voor mij en de ambtenaar die namens de gemeente contactpersoon is (Emily) en de schakel  vanuit Platform Welkom Vluchtelingenwerk Harderwijk (Kimberley).

Tijdens de intake is het confronterend als je beseft dat je vluchtelingen die in een procedure zitten in een vreemde leefomgeving moet wijzen naar een woonunit, linnengoed moet uitdelen en moet laten weten hoe ze in de stad komen en in het dichtstbijzijnde winkelcentrum. Op de foto kunt u zien dat ik samen met de tolk deze info over de omgeving probeer uit te leggen. Ze zijn volledig afhankelijk van de aanwijzingen en informatie die ze op dat moment krijgen. Wel mooi dat er al activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Bijvoorbeeld knutselen voor kinderen waar ze heel enthousiast aan meedoen en waarbij opvalt dat de kinderen al zo snel de Nederlandse taal kennen en leren. Ze kijken al uit naar de eerste schooldag na de vakantie om weer in een veilige omgeving naar school te gaan.

Tijdens het begeleidingsgesprek met een Syrische mevrouw die een vergunning tot verblijf had gekregen besef je dat naast de rechten er ook plichten zitten aan de verleende status. Inburgering en leren van de taal hebben prioriteit en moet via een lening opgepakt worden. Deze mevrouw was zelf al aan de slag en staat te popelen om de examens met succes af te ronden. Ze moet binnenkort naar Sliedrecht toe en een plek zien te verwerven in het leven van alle dag.

Op uitnodiging van twee jonge ouders uit Syrië thee gedronken in de unit waar zij verblijven. Samen met hun baby van zes maanden verkennen zij onze stad en wisten te vertellen dat ze zich zeer welkom voelen. Strandeiland, de binnenstad en de bossen in de omgeving vinden zij heel erg mooi en daar genieten zij van. Ook lieten ze ons foto’s zien van de kleine. Dan opeens de rauwe werkelijkheid en het verhaal achter hun situatie. Vanuit Libanon met een grote rubberboot over de Middellandse zee naar Europa. Een foto komt langs met honderden mensen die samengeklonterd zitten en daartussen de moeder en in haar armen de kleine baby met een rood zwemvestje. De baby die tegenover ons rust in de armen van haar moeder waar wij in gesprek mee zijn…

 

Gert Jan van Noort

Harderwijk Anders blij met komst van “Village People”

Het is vandaag coming-out dag of kom-uit-de-kast-dag.  Uit onderzoek van Movisie in 2014 is gebleken dat de sociale veiligheid van LHBT leerlingen wordt belet door homofobie, transfobie en bijbehorende (voor)oordelen.

Slechts 5% van de 12-16 jarige scholieren van het voortgezet onderwijs denkt dat homoseksuele jongeren op school tegen iedereen zouden kunnen zeggen dat ze homoseksueel zijn. Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat tolerantie ten aanzien van LHBT nog niet vanzelfsprekend is.

Harderwijk Anders heeft een paar jaar geleden samen met de VVD een motie ingediend waarin we het college vroegen om voortaan op 11 oktober de zogenaamde Regenboogvlag te hijsen voor het stadhuis. Alleen Gemeentebelang stemde destijds tegen het voorstel en de vlag wordt dan ook sinds 2014 gehesen. Maar dat is niet genoeg.

Een paar weken geleden hebben de VVD, D66 en Harderwijk Anders een motie ingediend waarin deze partijen het college van burgemeester en wethouders verzochten om de voorlichting op scholen op het gebied van LHBT op te pakken en daarmee de sociale veiligheid en acceptatie van LHBT leerlingen binnen de gemeente Harderwijk te bevorderen. Deze motie werd aangenomen en de gemeente gaat er dan ook mee aan de slag.

Ook was Harderwijk Anders voorstander van het zogenaamde gaybrapad, een voorstel van de VVD. Met zo’n gaybrapad geef je als gemeente een positief signaal, een steuntje in de rug van de homogemeenschap. Helaas haalde dit voorstel het niet.

Harderwijk Anders is blij met en enthousiast over een nieuw initiatief in Harderwijk, genaamd “Village People”. Dit is een groep LHBT-ers die, met financiële steun van de gemeente Harderwijk (!),  film-, dans- en thema-avonden organiseert en daarmee LHBT-ers van alle culturen uit Harderwijk en de regio bij elkaar brengt. Harderwijk Anders vindt dit een prachtig initiatief. Het eerste feest staat gepland op 28 oktober en wordt gehouden in de voormalige officiersmess. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Harderwijk Anders stelt vragen over de geluidsoverlast bij de A28.

Zoals bekend zet de Harderwijk Anders zich net als de andere partijen in voor vermindering van de overlast van de A28. Het college werkt naar aanleiding hiervan met vertegenwoordigingen van de drie buurtcomités in Harderwijk aan mogelijke oplossingen.

Inmiddels is duidelijk dat Rijkswaterstaat het voorlopig niet nodig vindt om al iets te doen aan de geluidsweringen in Harderwijk. De boel is pas in 2020 afgeschreven en bovendien valt alle geluidsbelasting nog binnen de gestelde normen. Dat betekent dat het pas vanaf 2020 in Den Haag op de agenda komt kan komen. Het zegt nog niets over de prioriteit die het krijgt. Voordat Harderwijk aan de beurt is, kun je zo tien jaar verder zijn.

Dat betekent niet dat we op onze krent moeten gaan zitten. Naast het zoeken naar creatievere oplossingen kun je je ook afvragen of de modelberekeningen die uitwijzen dat Harderwijk binnen de geluidsnormen valt wel juist zijn. Zo lieten recente metingen van het RIVM zien dat er verschillen kunnen bestaan tussen geluidberekeningen en geluidmetingen. Dat zorgt voor de twijfel bij de buurtcomités over de juistheid van de berekeningen die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de geluidproductieplafonds. Om een beeld te krijgen bij de geluidbelasting liet de gemeente vorig jaar na overleg met de bewoners steekproefsgewijs op drie locaties geluidmetingen uitvoeren.

We zijn nu een jaar verder en Harderwijk Anders is erg benieuwd naar de resultaten van deze metingen en op welke wijze het college deze cijfers gaat verwerken in huidige en toekomstige projecten zoals Harderheide. Vandaar dat we schriftelijke vragen gesteld hebben.

Via deze link (pdf) te lezen.