Harderwijk Anders stelt vragen over de geluidsoverlast bij de A28.

Zoals bekend zet de Harderwijk Anders zich net als de andere partijen in voor vermindering van de overlast van de A28. Het college werkt naar aanleiding hiervan met vertegenwoordigingen van de drie buurtcomités in Harderwijk aan mogelijke oplossingen.

Inmiddels is duidelijk dat Rijkswaterstaat het voorlopig niet nodig vindt om al iets te doen aan de geluidsweringen in Harderwijk. De boel is pas in 2020 afgeschreven en bovendien valt alle geluidsbelasting nog binnen de gestelde normen. Dat betekent dat het pas vanaf 2020 in Den Haag op de agenda komt kan komen. Het zegt nog niets over de prioriteit die het krijgt. Voordat Harderwijk aan de beurt is, kun je zo tien jaar verder zijn.

Dat betekent niet dat we op onze krent moeten gaan zitten. Naast het zoeken naar creatievere oplossingen kun je je ook afvragen of de modelberekeningen die uitwijzen dat Harderwijk binnen de geluidsnormen valt wel juist zijn. Zo lieten recente metingen van het RIVM zien dat er verschillen kunnen bestaan tussen geluidberekeningen en geluidmetingen. Dat zorgt voor de twijfel bij de buurtcomités over de juistheid van de berekeningen die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de geluidproductieplafonds. Om een beeld te krijgen bij de geluidbelasting liet de gemeente vorig jaar na overleg met de bewoners steekproefsgewijs op drie locaties geluidmetingen uitvoeren.

We zijn nu een jaar verder en Harderwijk Anders is erg benieuwd naar de resultaten van deze metingen en op welke wijze het college deze cijfers gaat verwerken in huidige en toekomstige projecten zoals Harderheide. Vandaar dat we schriftelijke vragen gesteld hebben.

Via deze link (pdf) te lezen.

Geluksgeld

Wethouder Gert-Jan van Noort haalde afgelopen week de landelijke pers met de pilot “geluksgeld”. Dit project is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die door een ziekte of handicap in een sociaal isolement zijn geraakt en daar niet op eigen kracht uitkomen. Door middel van deze pilot (in eerste instantie voor één jaar) krijgen 75 mensen de kans om een wens uit te laten komen of een hobby of activiteit op te pakken waarvoor zij zelf niet de financiële middelen hebben. Per persoon is er maximaal 450 euro beschikbaar. Consulenten van welzijnsinstelling Zorgdat ondersteunen inwoners hierbij. Lees verder

Harderwijk Anders Werkbezoek Bureau Leerlingzaken

Het zijn spannende tijden voor Bureau Leerlingzaken. Dit Bureau valt namelijk onder de RNV (Regio Noord Veluwe) en daar zijn grote veranderingen gaande. Dit was echter niet de aanleiding voor ons werkbezoek afgelopen week. Harderwijk Anders is bezig met een rondje langs instellingen en organisaties om input voor het verkiezingsprogramma op te halen en in dat kader bezochten wij ook bureau Leerlingzaken.

Lees verder